Hardog's blog

trace forever

Group: 572218159
Email: 1273203953@qq.com
Location: hangzhou·zhejiang
GitHub: https://github.com/hardog

本文目标

依赖环境说明

安装以下依赖:

QQ邮箱设置

既然是利用QQ邮箱发送邮件的, 那就需要在QQ邮箱中进行以下设置:

代码

其中options中的pass是上述开启邮件SMTP服务时的授权码而不是QQ密码, 其中以下各项对应的都有解释请看代码

1
var nodemailer = require('nodemailer');
var iconv = require('iconv-lite'); 

var options = {
  service: 'QQ',
  auth: {
    user: 'qqmail@qq.com',
    pass: 'xxxx'      			// 授权码
  }
};

var transporter = nodemailer.createTransport(options);

var mailBody = {
  from: 'sender@qq.com ',       // 发送者邮箱, 必须输入邮件地址
  to: 'recever@qq.com',         // 接收者邮箱, 可设置多个
  subject: 'Hello ✔',           // 子标题
  html: '<b>Hello world from Frand✔</b>' // 邮件正文
};

transporter.sendMail(mailBody, function(error, info){
  if(error){
    console.log(iconv.decode(error.response,'GBK'), error);
  }else{
    console.log('Message sent: ' + iconv.decode(info.response,'GBK'));
  }
});